Name Generator: Bartan

Result

Roll d20 on [Adikar;Arun;Karoj;Kirish;Makit;Nadit;Parkresh;Raghav;Rakash;Adisha;Aswina;Rahika;Kalyika;Mitali;Rashi;Kaviya;Riya;Seneha;Shimya;Vani] Roll d8 on [Arani;Chabarti;Dardhi;Dewa;Kapatia;Khatri;Pakshi;Manabur]

is from Barta.

Trait: Roll d4 on [Friendly;Pious;Stoic;Vicious]